عید سعید قربان فرخنده باد.

نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را

عید قربان بر شما قربان کنندگان جهل و نادانی، غرور و منیت ، کینه و نفرت، ترس ها و وابستگی ها برای زنده نگهداشتن عشق و مهربانی ، انساندوستی و دل آرامی و فضیلت های انسانی فرخنده باد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *