سبک فرزند پروری

در حال حاضر وابستگی به مواد یک مشکل حاد فراگیر می باشد که به صورت منبع نگرانی بارز جوامع درامده است. امکان دارد این پدیده تصویری از یک مسئله مخاطره آمیز شخصی را منعکس سازد. حال آنکه می تواند به شکل یک معضل اجتماعی نیز جلوه نماید. مشکل فوق با خسارات اجتماعی (مثلا در قالب فعالیت های مجرمانه) لطمات بهداشتی و طبی (مرگ و میر، شیوع ایدز و سایر بیماری ها ) از هم پاشیدگی خانوادگی و مانند آن توام است. به طور دقیق تر این مسئله را می توان به صورت یک فرآیند در نظر گرفت که یکی از واقعیت های آن اثرات منفی مهلکی بر جای می گذارد. اعتیاد مخصوص یک قشر خاص نیست، در میان هر منطقه ای چه مرفه و غیرمرفه، بی سواد و باسواد، مجرد ومتاهل و سایرین معتاد وجود دارد. اما اینکه چه افرادی و با چه ویژگیهایی بیشر در معرض خطر هستند، بایستی گفت تا کنون پژوهشهایی که در مورد اعتیاد انجام شده مشخصات فردی، اجتماعی و روانی ویژه ای را برای افراد معتاد شناخته و مطرح کرده اند. پژوهش هایی که در زمینه شناخت و ارزیابی صفات و ویژگی مستعد کننده و پیشگیری از اعتیاد انجام می گیرد از اهمیت وافری برخوردار است. اساسا در پژوهش های مربوط به مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد، بایستی بعد کاربردی آن مد نظر باشد و متغیرهایی بررسی شوند که بتوان با تدوین برنامه آموزشی۔ درمانی مناسب به تغییر و اصلاح رفتار پرداخت. در واقع با توجه به زایل شدن نیروی انسانی جوان کشور، مصرف هزینه های گزاف جهت درمان افراد معتاد و رسیدن به همکاری های جدید در کاهش میزان مصرف مواد، پژوهشها در این زمینه می تواند راهگشا و موثر باشد

با نگاهی به آمار روزافزون اعتیاد به مواد مخدر به خصوص اشاعه آن در جوانان، به نظر می رسد نسل جوان که باید در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه مشارکت داشته باشد در دام اعتیاد به هدر می رود. از این رو لازم است بررسیهای وسیع و عمیقی در مورد عوامل زمینه ساز اعتیاد انجام گیرد. از آنجا که پدیده اعتیاد ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، اعتقادات مذهبی، شرایط اقتصادی اجتماعی و پیشینه تاریخی هر کشوری دارد، تکیه بر پژوهش های خارجی مشکل گشا نخواهد بود، بلکه به بررسیهای منطقه ای و کشوری نیاز است. از آنجا که در زمینه شناخت پیشایند ها و عوامل زمینه ساز اعتیاد در ایران بررسیهای کمتری انجام شده است، لذا این کتاب به بررسی برخی از  متغیرهایی که احتمالا می توانند پیش بین وابستگی به مواد مخدر در جوانان باشند، پرداخته خواهد شد.

 

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *