جلسه هم اندیشی معاونان آموزشی مدارس ، سر گروه های درسی و راهبران آموزشی و تربیتی

جلسه هم اندیشی معاونان آموزشی مدارس ، سر گروه های درسی و راهبران آموزشی و تربیتی در شاهین برگزار گردید.
جلسه هم اندیشی با حضورافتخاری مقصود رزم آرا معاون مدیر کل دبستانی وزارت آموزش و پرورش و همچنین علی خویی رئیس اداره آموزش و پرورش دوره دوم ابتدایی و سرپرست تکنولوژی سرگروه های آموزشی اداره کل ، مدیریت آموزش و پرورش ، معاونین و کارشناسان ستادی و معاونان آموزشی مدارس ،سر گروه های درسی و راهبران آموزشی و تربیتی در محل سالن اجتماعات مدیریت تشکیل شد.

 در ابتدای این هم اندیشی  سیاوش اسعدی گفت : کیفیت آموزش در مدارس یکی از موضوعات مورد بحث و پیچیده آموزش و پرورش است وموضوع ارتقاء کیفیت آموزش یک موضوع علمی مهم است که در صورت حصول به رشد و تعالی جامعه می انجامد. کیفیت را می توان معادل مطلوبیت دانست و برهمین اساس ارتقاءکیفیت رامی توان معادل گذر ازوضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب قلمداد کرد.

در ادامه این هم اندیشی علی  خویی رئیس اداره آموزش و پرورش دوره دوم ابتدایی و سرپرست تکنو لوژی سرگروه های آموزشی اداره کل ، از برگزاری جلسات امروز که در زمینه کیفیت بخشی به طرح‌های آموزشی در منطقه برگزار شد، از مدیریت آموزش و پرورش شاهین دژ و عوامل دخیل در این زمینه تقدیر و تشکر کردند.

 سپس مقصود رزم آرا گفت: گروه های آموزشی به عنوان سلول های حراستی آموزشی در صدداست تا یک نقاشی اصل و واقعی از نکات قوت ،آسیب ها،چالش ها و مشکلات آموزشی در مدت زمان خیلی سریع برای سیستم طراحی و ترسیم نماید و نهایتاًبا نظارت های بالینی و کلینکی به صورت اورژانسی اصلاحات ترمیمی ،مداخله ای و پوششی را انجام دهد.

رزم آرا به جایگاه راهبران آموزشی و تربیتی پرداختند: راهبران در الگوی نوین  برای توانمندسازی مدیر آموزگاران و آموزگاران تحت پوشش در کلاس های چند پایه ، تأکید برنظارات تحولی راهبران در مدارس در مدارس تحت پوشش ،پاسخگویی به سوالات راهبران در مورد چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی –توصیفی ، دانش آموزان تلفیقی و دیر آموز، دعوت از راهبران برای اجرای تحقیقات میدانی در رابطه با چالش های پیش رو پرداختند .

 مقصود زرم آرا پنج محور اصلی کیفیت را مورد بررسی قرار دادند این محورها شامل:کیفیت یادگیرندگان، کیفیت محیط یادگیری، کیفیت محتوا، کیفیت فرآیند آموزشی و کیفیت نتایج می باشد.

در پایان این جلسه نیز مقصود  رزم آرا به معرفی چندین کتاب آموزشی و تربیتی تخصصی  در زمینه پداگوژی پرداختند.

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *