کتاب زنانی که دنیا را تکان داده اند.

معرفی کتاب “زنانی که دنیا را تکان داده اند” زنانی که به جهانیان ثابت نمودند که می توان و باید از زندگی خود ،چیزی تازه آفرید و هدفی را دنبال کرد و به جهان پیرامون جلائی تازه بخشید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *