نزن باران که ایران غرق آب است…

نزن باران منم بارانتر از تو

ببارم چون شبی آرام تر از تو

نزن باران ،نزن باران بیارام

نزن ای آسمان ناسرانجام

نزن باران زمین سیراب گشته

نده آبش که این کارت صواب است

نزن باران که شهر ماتم گرفته

دل مردم کنون از غم کباب است

خدایا کشورم در تب و تاب است

نزن باران که چشمانم پر آب است…..

مردم ایران زمین تسلیت…..

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *