نکات تدریس مطالعات اجتماعی


نکات کلی در تدریس مطالعات 👇👇👇👇
۱- مطالعات اجتماعی با علوم اجتماعی ( تاریخ جغرافی و …) متفاوت است
قصد مطالعات تربیت شهروند مطلوب است و کاملا ارزشی و جهت گیرانه است
۲- بهترین روش تدریس در مطالعات روشی تلفیقی است که به فراخور  موضوع درسی  از انواع روشها در آن استفاده شود
۳- ایجاد انگیزه و جذابیت در یادگیری دانش آموزان موثر است
۴- حفظ کردن مطالب کتاب به تنهایی هدف نیست و باید بچه ها مهارت های زندگی و اجتماعی را فرابگیرند
۵- این مهارتها باید در وجود بچه ها نهادینه شوند و ارزشهای موضوعات درسی درونی شوند
۶- بسیاری از موضوعات کتاب باید بومی سازی شده و با شرایط محل زندگی آنها مطابقت داده شوند
۷- از وسایل و ابزار لازم مثل نقشه کره ماکت و …. باید استفاده شود تا یادگیری عمیق و بادوام باشد
۸- حتما به کاربرگه ها پرداخته شود چرا که جزیی از موضوعات درسی هستند و دست ورزی های بسیاری را برای بچه ها میسر میسازند
۹- غیر از فعالیتهای کتاب شما هم فعالیتهایی مرتبط با شرایط و مکان زندگی بچه ها تهیه کنید
۱۰- هرگز کتاب را به صورت سوال و جواب تبدیل نکنید
۱۱- از گروهبندی کلاسی ابایی نداشته باشید چون بچه ها زندگی واقعی در جامعه را در این گروهها تمرین میکنند

پست های مرتبط

پیام بگذارید

تکمیل معادله امنیتی زیر *