ایران تسلیت…

باز لرزید… تمام جانم،با او لرزید…. با او که کودکش را ……زیر آوار جستجو می کرد..با او که صدای نفس های مادرش را هنوز می شنید… با او که پدر را میان سنگ ها جستجو می کرد… تمام روحم،جسمم،جانم،لرزید… دوباره آه…. دوباره درد… دوباره بی کسی…. دوباره عکس و قاب… دوباره رنج و درد…. دوباره زلزله… دوباره لرز مرگ… و دوباره نام او آه که چقدر سخت است…. تسلیت

ادامه مطلب